نمایش دادن همه 12 نتیجه

تخت کمد نوجوان مدل آراد

22,229,901 تومان28,898,871 تومان
 • تخت: سایز:2*90 قیمت:5875350 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت: 1704300 تومان
 • شلف: سایز: 30*70 قیمت:560625 تومان
 • میز تحریر: سایز: 2*120 قیمت:6256575 تومان
 • درآور: سایز: 150*90 قیمت:4933500 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل آرتام

22,950,267 تومان29,835,347 تومان
 • تخت: سایز: 200*90 قیمت 5679505تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50  قیمت: 2122900 تومان
 • درآور آینه خور: سایز: 160*85  قیمت: 5830500 تومان
 • میز تحریر: سایز: 200*120 قیمت: 5770700 تومان
 • شلف: سایز: 25*70 قیمت: 553150 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل الوا

30,491,095 تومان39,638,423 تومان
 • تخت: سایز: 200*90   قیمت:7587297 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50   قیمت: 2272400 تومان
 • درآور اینه خور: سایز: 160*90  قیمت: 7370350 تومان
 • میز تحریر: سایز: 200*120  قیمت: 9283950 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل پارسا

16,201,084 تومان21,061,409 تومان
 • تخت: سایز:200*90 قیمت:5932500 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت:1421250 تومان
 • میز تحریر: سایز: 2*120 قیمت: 6106250 تومان
 • شلف: سایز:  25*70   قیمت:627900 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل پرنیان

22,503,394 تومان29,254,412 تومان
 • تخت: سایز: 95*210 قیمت: 5965050 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت: 2033200 تومان
 • میز تحریر: سایز: 120*200 قیمت: 4679350 تومان
 • درآور آینه خور: سایز: 80*150 قیمت:6219200 تومان
 • شلف: سایز: 25*70 قیمت: 671370 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل پیتون

20,250,866 تومان26,326,125 تومان
 • تخت: سایز: 95*180 قیمت: 4994300تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت: 1949150 تومان
 • درآور با آینه: سایز:160*80 قیمت:  5789475 تومان
 • میز تحریر: سایز: 200*120 قیمت:  4876525 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل رهام

20,734,153 تومان26,954,398 تومان
 • تخت: سایز: 2*90 قیمت: 6383650 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت: 1480050 تومان
 • درآور آینه خور: سایز:105*180 قیمت: 4589650 تومان
 • میز تحریر: سایز: 85*110 قیمت: 4873700 تومان
 • شلف: سایز: 25*70 قیمت: 702650 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل کاترین

26,244,350 تومان34,177,655 تومان
 • تخت: سایز: 200*90 قیمت:6615375 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت: 2392000 تومان
 • درآور آینه خور: سایز:86*160 قیمت: 6069700 تومان
 • صندلی: سایز:50*100 قیمت: 2048150 تومان
 • میز تحریر: سایز:200*120 قیمت: 5695950 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل لورن

25,866,139 تومان33,625,980 تومان
 • کمد: سایز:200*90 قیمت:6084650 تومان
 • تخت: سایز: 125*205 قیمت: 6069700 تومان
 • کتابخانه: سایز: 200*80 قیمت: 4552275 تومان
 • میز تحریر: سایز: 85*110 قیمت: 4328025 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت: 1457625 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل ملوان

21,845,186 تومان28,398,741 تومان
 • تخت: سایز:100*230 قیمت: 4709250 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت: 1883700 تومان
 • درآور اینه خور: سایز: 150*85 قیمت: 6378015 تومان
 • میز تحریر : سایز: 150*100 قیمت: 5127850 تومان
 • شلف: سایز: 50*70 قیمت: 897000 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل هانتر

28,317,026 تومان36,812,133 تومان
 • کمد: سایز:200*90 قیمت:4664400 تومان
 • تخت: سایز:  120*2 قیمت: 5382000 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50 قیمت: 1345500 تومان
 • کتابخانه: سایز: 200*75 قیمت: 4485000 تومان
 • میز تحریر: سایز: 120*120 قیمت: 4485000 تومان
 • درآور: سایز: 120*100 قیمت: 4261601 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد نوجوان مدل واریا

15,337,665 تومان19,938,964 تومان
 • تخت: سایز:200*90 قیمت: 6257100 تومان
 • میز تحریر: سایز: 200*120 قیمت: 5134500 تومان
 • پاتختی: سایز:  50*50 قیمت: 1945500 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.